Przepisy prawa

Bezrobotny a opieka zdrowotna

Osoby bezrobotne, które są zarejestrowane w urzędzie pracy mają prawo do bezpłatnej opieki medycznej w ramach publicznej służby zdrowia. Muszą jednak spełnić pewne warunki.

Informację o tym, że status osoby bezrobotnej uprawnia do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej znajdziemy w Ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Warunki, które musi spełnić bezrobotny

Po pierwsze, osoba bezrobotna musi być zarejestrowana we właściwym ze względu na stałe lub czasowe zameldowanie urzędzie pracy. Po drugie, bezrobotny nie może podlegać obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

Finansowanie składki

Jeżeli osoba bezrobotna nie ma prawa do zasiłku, to składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacana jest przez urząd pracy.

Termin, w którym przysługuje prawo do świadczeń opieki zdrowotnej

Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego powstaje z dniem uzyskania statusu bezrobotnego i wygasa z dniem utraty tegoż statusu. Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej ustaje natomiast po upływie 30 dni od dnia utraty wspomnianego statusu. Oznacza to, że jeszcze przez 30 dni po wygaśnięciu statusu bezrobotny ma prawo do bezpłatnej opieki medycznej.

Członkowie rodziny osoby bezrobotnej

Osoba bezrobotna powinna zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego również członków swojej rodziny, którzy nie posiadają innego tytułu do tego ubezpieczenia. Mogą to być np. dzieci do 18. roku życia lub dzieci uczące się do 26. roku życia.

Dokumentem potwierdzającym, że dana osoba ma prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej w ramach publicznej służy zdrowia jest specjalne zaświadczenie, które w razie potrzeby wydaje urząd pracy.

Przeczytaj także

Znajdź poradnie medycyny pracy

Dodaj poradnię